Ο ορισμός και η εφαρμογή μιας πολιτικής για την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εταιρικής πολιτικής της Renner Italia SpA.

Η Διοίκηση της Renner Italia δεσμεύεται να διατηρήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του UNI EN ISO 9001: 2015 και να εφαρμόσει σταδιακά τις απαιτήσεις των UNI EN ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001: 2007.

Η πολιτική ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος της Renner Italia βασίζεται στη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών της εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική και ασφαλής απόδοση και υπηρεσίες, για την προστασία των συμφερόντων και της εικόνας της εταιρείας και των πελατών της, με απόλυτο σεβασμό για την υγεία των εργαζομένων και το εξωτερικό περιβάλλον.

Scroll to Top